Dla nauczycieliNauczanie

Jak pomóc uczniowi doświadczającemu problemów z nauką?

Jak pomóc uczniowi doświadczającemu problemów z nauką?

System edukacji posiada wiele mechanizmów, które mają zapewnić, że wszyscy uczniowie osiągną wyznaczone cele. Jednym z nich jest interwencja edukacyjna.

Kiedy mówimy o interwencji edukacyjnej, mamy na myśli szereg działań podejmowanych przez wychowawców, aby uczniowie, którzy są pod ich opieką zdołali zrealizować cele ustalone dla poziomu edukacji, na którym się znajdują.

Innymi słowy, celem tej techniki jest zapewnienie, że wszyscy uczniowie zdołają osiągnąć cele, które zostały ustalone w programie nauczania odpowiadającym ich poziomowi edukacyjnemu, a zatem osiągnąć wystarczające oceny ze wszystkich przedmiotów na które uczęszczali.

Zadaniem interwencji edukacyjnej jest stworzenie systemu, w którym żaden uczeń nie pozostaje w tyle, ale w którym nauczyciele wiedzą, jak zapewnić dzieciom doświadczającym trudności zasoby potrzebne do pokonania tych barier i ukończenia kursu po osiągnięciu celów wyznaczonych na początku.

Źródło wiarygodnej wiedzy

Dlatego interwencja edukacyjna będzie miała miejsce zawsze wtedy, gdy nauczyciel zauważy, że jeden z jego uczniów ma problemy z przyswajaniem określonej wiedzy lub umiejętności.

Jeśli interwencja edukacyjna zostanie zastosowana we właściwy sposób, rezultatem będzie to, że po zakończeniu cyklu edukacyjnego w którym znajdują się uczniowie, wszyscy z nich będą w stanie osiągnąć wyznaczone cele.

Główne cechy interwencji edukacyjnej

Znamy już ogólną ideę interwencji edukacyjnej. Teraz musimy skupić się na tych wszystkich cechach, które składają się na najbardziej prawidłowe działanie, a więc takie, które zapewni wyższy wskaźnik sukcesu.

Mimo to, nigdy nie możemy zapominać, że każdy przypadek jest inny, tym bardziej, gdy mówimy o ludziach, tak więc to, czego uczeń potrzebuje w danym momencie, aby pokonać lukę edukacyjną nie musi być dokładnie takie samo jak to, czego potrzebują niektórzy z jego kolegów z klasy w obliczu podobnego problemu.

Zadaniem wychowawcy będzie zatem wiedzieć, jak dostosować wszystkie cechy, które zaobserwuje, aby efekt interwencji edukacyjnej był optymalny, a tym samym, aby jego uczniowie pokonali wszystkie możliwe pułapki, które mogą pojawić się w trakcie procesu szkolenia w klasie.

Pierwsza z cech interwencji edukacyjnej została już w pewien sposób opisana w poprzednich zdaniach, a jest nią konkretność. Oznacza to, że technika ta musi być konkretna dla danego przypadku, który nas dotyczy i jako taka musi być dostosowana do danego ucznia, który ma trudności z osiągnięciem określonego celu.

W tym sensie, interwencja edukacyjna będzie procedurą pomiędzy dwoma stronami, wychowawcą i uczniem. Wspólnie opracują plan rozwiązania problemu, który sprawia, że dziecko ma kłopoty.

Choć interwencja jest opracowywana przez wychowawcę wspólnie z uczniem, nie powinna ograniczać się jedynie do dwóch osób. Wręcz przeciwnie, rodzina również musi być wsparciem dla ucznia. Dlatego też rodzice dziecka muszą zapewnić mu również narzędzia potrzebne do pokonania napotkanych przeszkód.

Członkowie rodziny mają również ważną rolę w identyfikowaniu możliwych elementów edukacyjnych, które sprawiają dziecku problemy, aby móc je przewidzieć i przekazać nauczycielowi, w przypadku gdy nauczyciel jeszcze nie zauważył trudności. W ten sposób zyskają cenny czas, a wychowawca będzie mógł jak najszybciej rozpocząć interwencję edukacyjną.