Dla nauczycieli

Funkcje zawodowe nauczyciela

Funkcje zawodowe nauczyciela

Nauczyciel odgrywa szczególną rolę w procesie przekazywania wiedzy, kształtowania postaw i umiejętności, które są zawarte w formalnych programach kształcenia przeznaczonych dla uczniów i studentów. Ta szczególna rola zawodowa nauczyciela wymaga spełnienia przez niego kilku podstawowych funkcji. Do najważniejszych należy funkcja dydaktyczna, zwana także funkcją kształcenia. Polega ona na przekazywaniu uczniom wiedzy, umiejętności oraz rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań. Po drugie, funkcja wychowawcza. Polega ona na doborze odpowiednich działań, których celem jest zmiana osobowości jednostki oraz przygotowanie jej do życia w społeczeństwie. Bardzo istotna jest funkcja opiekuńcza, która polega na otoczeniu ucznia opieką i zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.

Pogodzenie telepracy i wychowywania dzieci w domu

Funkcja środowiskowa polega z kolei na podejmowaniu przez nauczyciela zadań odnoszących się do społecznego środowiska, w którym funkcjonują uczniowie. Nauczyciel powinien także wypełniać funkcję życiowego ukierunkowania. Jest to wskazanie uczniowi perspektywy przyszłości. Udzielanie mu pomocy przy wyborze własnej drogi życiowej. W każdej z tych funkcji zawarte są określone zadania, stanowiące grupy czynności, których wykonanie prowadzi do realizacji zamierzonych celów

Jeden komentarz

Dodaj komentarz